Algemene voorwaarden

BodyTime Moordrecht is gevestigd te Moordrecht aan de Dorpsstraat 20a en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62645404.

1. Begrippen
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van BodyTime Moordrecht, welke zijn gepubliceerd op de website van BodyTime Moordrecht, www.bodytimemoordrecht.nl.
 • Bodytime-lid: degene die lid/klant is bij BodyTime Moordrecht.
 • Hot Cabin, Cabin, Cabine of Warmtecabine: een cabine die wordt verwarmd tot maximaal 50 graden en waarin oefeningen kunnen worden gedaan met weerstand.
 • Website: de website van BodyTime Moordrecht, www.bodytimemoordrecht.nl
2. Algemeen
 • Ieder BodyTimelid/klant is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van BodyTime Moordrecht. Indien sprake is van een overeenkomst tussen BodyTime en een BodyTime-lid/klant is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.
 • De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
 • BodyTime Moordrecht behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden en tarieven te wijzigen.
 • BodyTime Moordrecht behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van BodyTime Moordrecht.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van BodyTime Moordrecht gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
3. Plichten en verantwoordelijkheden BodyTime Moordrecht
 • Het verzorgen van de lessen gedurende de overeengekomen periode.
 • Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers.
4. Eigen risico en aansprakelijkheid
 • Het BodyTime Moordrecht-lid traint op eigen risico.
 • De BodyTime Moordrecht-klant volgt het PowerSlim programma op eigen verantwoording.
 • BodyTime Moordrecht is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het BodyTime-lid/klant of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten/producten mocht overkomen.
 • Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
 • Iedere Sporter of klant is aansprakelijk voor de door haar of hem aan de eigendommen van BodyTime Moordrecht aangerichte schade.
 • Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak voor het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
5. Abonnement en betalingen
 • Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgelopen, zullen de maandelijkse betalingen elke keer in de eerste week van de maand automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement wordt het abonnementsgeld van het resterende deel van de eerste periode, plus het abonnementsgeld van de daaropvolgende maand in één keer geïncasseerd.
 • Strippenkaarten worden bij aankoop gelijk afgerekend.
 • Het BodyTime Moordrecht-lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere betalingen.
 • Indien het abonnementsgeld/of enig andere verschuldigd bedrag niet kan worden geíncasseerd, stuurt BodyTime Moordrecht een betalingsherinnering. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt BodyTime Moordrecht na 1 maand de Tweede en tevens laatste betalingsherinnering. BodyTime Moordrecht berekent voor de tweede herinnering € 15,00 administratiekosten.
 • Indien na de tweede en tevens laatste herinnering het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van BodyTime Moordrecht, dan zal BodyTime Moordrecht de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van het lid.
 • Wanneer BodyTime Moordrecht haar vordering uit handen geeft, wordt het abonnement van het betreffende BodyTimeMoordrecht-lid beëdigd met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn zoals in artikel 5 omschreven. Het abonnementsgeld voor deze resterende abonnementstermijn is dan ineens opeisbaar. Gedurende deze resterende termijn heeft het BodyTime Moordrecht-lid gewoon toegang tot de faciliteiten van BodyTime Moordrecht.
 • Afwezigheid van het BodyTime Moordrecht-lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • BodyTime Moordrecht behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks in januari te indexeren.
6. Looptijd en uitschrijving
 • Het BodyTime Moordrecht abonnement wordt aangegeven voor de op het inschrijfformulier vermelde periode en wordt daarna behoudens opzegging automatisch verlengt in een maandelijks opzegbaar abonnement.
 • Na het verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Een contract kan alleen door uitschrijving worden beëindigd middels een formulier in de studio of een mail naar info@bodytimemoordrecht.nl . De oorspronkelijke inschrijfdatum blijft behouden bij een mutatie.
 • Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs het abonnement eindigen voor de verstrijken van de minimale looptijd. Dit is alleen mogelijk wanneer de studio buiten de straal van 20 km is van het nieuwe adres.
 • Per 12 maanden kan een abonnement 1 volledige maand bevroren worden. Dit is altijd een volledige maand. In deze periode kan er niet worden gesport. De incasso's lopen gedurende de minimale looptijd door. Aan het einde van de looptijd volgt een inhaalperiode, die overeenkomt met de niet genoten maanden.
 • Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De Incasso's lopen in deze periode niet door.
 • De strippenkaart is 2 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.
7. Overdragen
 • Het BodyTime Moordrechtabonnement is niet overdraagbaar aan derde.
8. Kleding, schoenen en handdoek
 • Het dragen van sportkleding en sokken is verplicht.
 • In de warmtecabines is het verboden om schoenen te dragen.
 • Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht.
9. Feestdagen en facilitaire werkzaamheden
 • BodyTime Moordrecht behoudt zich het recht op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten.
10. Kinderen en huisdieren
 • Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot BodyTime Moordrecht, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bij kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de studio is voor eigen risico.
 • Huisdieren zijn verboden.
11. Warmtecabines
 • Voor het gebruik van een warmtecabine wordt een afspraak gemaakt.
 • De warmtecabine mag gedurende drukke tijden niet langer dan 30 minuten aaneengesloten worden gebruikt, tenzij een cabine voor een langere periode is gereserveerd. De cabine mag dan maximaal 60 minuten aaneengesloten worden gebruikt. Een BodyTime Moordrecht-lid kan hierop worden geattendeerd door onze medewerkers.
 • Een BodyTime Moordrecht-lid dient de cabine schoon en droog achter te laten.
12. Abonnement en lessen 
 • Bij ieder abonnement staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de warmtecabine.
 • Bij een strippenkaart (10 lessen) kunnen in totaal 10 lessen worden gevolgd. De strippenkaart (10 lessen) is 2 maanden geldig. De lessen die niet zijn genoten in de periode van 2 maanden komen automatisch te vervallen.  
13. Afspraken, afzeggen en verzetten   
 • Bij BodyTime Moordrecht sport je op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan via info@bodytime.nl, telefonisch of in de studio.  
 • Als een les korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt de les.
 • BodyTime Moordrecht wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er twee (of vaker) binnen twee weken te laat geannuleerd dan kan BodyTime Moordrecht de maatregel toepassen dat er twee weken niet via info@bodyTime.nl kan worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda worden verwijderd.
14. Zwangerschap
 • BodyTime Moordrecht is geschikt voor iedereen die zich lichamelijk goed genoeg voelt om de oefeningen van BodyTime Moordrecht uit te kunnen voeren. BodyTime Moordrecht heeft speciale bewegings- en voedingsprogramma's voor vrouwen die zwanger zijn. We adviseren je om vooraf even contact op te nemen met je huisarts en/of met je verloskundige/gynaecoloog, om te zien of ook zij geen bezwaren hebben. 
 • De warmte in de cabine wordt aangepast naar 30 graden als je zwanger bent en we adviseren vrouwen die zwanger zijn om altijd met het hoofd buiten de cabine te sporten. De temperatuur in de cabine moet altijd onder de 40 graden blijven.
 •  Bij zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso's lopen in deze periode niet door.